ALGEMENE VOORWAARDEN VISIONTEL     Terug
1. Definities
1.1 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden VisionTel Telefoondienst.
1.2 Telefoondienst: de telefoondienst vanaf vaste netwerkaansluitpunten die door Visiontel wordt geleverd onder de overeenkomst en de bepalingen van deze Algemene voorwaarden.
1.3 De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie VisionTel een aanbod heeft gedaan of die zich bij VisionTel heeft aangemeld voor het sluiten van een overeenkomst dan wel waarmee VisionTel een overeenkomst heeft gesloten.
1.4 VisionTel: VisionTel statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort; geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Amersfoort onder registratienummer:32084098.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen VisionTel en de klant tot levering van de Telefoondienst.  
1.6 Apparatuur: de benodigde apparatuur voor het verkrijgen van toegang tot of het gebruiken van de Telefoondienst. 
2. Toepasselijkheid en wijzigingen
2.1 Op alle aanbiedingen door VisionTel en op alle aanmeldingen door de Klant voor de levering van de Telefoondienst, en op elke Overeenkomst, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de Klant slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door VisionTel zijn aanvaard.
2.2 De toepasselijkheid op de Overeenkomst van enige door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt of vernietigd, zullen alle andere onderdelen volledig van kracht blijven.
2.4 VisionTel kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen door de Klant daarvan in kennis te stellen. De Klant gaat ermee akkoord dat indien de Klant na ontvangst van deze kennisgeving besluit gebruik te maken van de Telefoondienst, de Klant aan deze Algemene Voorwaarden is gebonden zoals zij zijn of worden gewijzigd. De voormelde kennisgeving van de Klant worden verstrekt met de factuur, via post, via e-mail, via interactieve voice-response of op andere wijze. Op verzoek van de Klant zal VisionTel de Klant een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden toesturen.
3. De Overeenkomst
3.1 De klant zal zich op schriftelijke wijze aanmelden bij VisionTel voor de Telefoondienst. De Klant, natuurlijke of rechtspersoon verklaart het recht en het vermogen te hebben om de Overeenkomst met VisionTel aan te gaan.
3.2 De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van zijn aanmelding voor de Telefoondienst en zal VisionTel steeds onmiddellijk in kennis stellen van latere wijzigingen in zijn aanmeldingsgegevens. De Klant zal voorts correcte en volledige informatie verstrekken zoals Visiontel van tijd tot tijd van de Klant verzoekt. Het niet nakomen van deze bepalingen vormt een schending van deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot onmiddellijke beŽindiging van de toegang van de Klant tot de Telefoondienst.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door VisionTel van de aanmelding van de Klant voor de Telefoondienst, welke aanvaarding tevens kan blijken uit het feit dat de Klant toegang wordt verleend tot en gebruik kan maken van de Telefoondienst.
4. De Telefoondienst
4.1 Na de aanmelding door de Klant voor de Telefoondienst en aanvaarding van de aanmelding door VisionTel zal de Klant normaliter na 48 uur toegang hebben tot de Telefoondienst.
4.2 De Telefoondienst omvat de mogelijkheid om vanaf de door de Klant aan VisionTel doorgegeven vaste netwerkaansluitpunten in Nederland, alsmede, indien VisionTel daartoe de faciliteiten biedt, vanaf andere vaste aansluitpunten in Nederland, lokaal, interlokaal en internationaal te bellen tegen de tarieven van VisionTel, alsmede gebruik te maken van andere faciliteiten of diensten die VisionTel mogelijkerwijs van tijd tot tijd aanbiedt. VisionTel behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Telefoondienst vanaf of naar bepaalde door VisionTel bekendgemaakte netwerk-aansluitpunten uit te sluiten.
4.3 Om de Telefoondienst te leveren, kan VisionTel gebruik maken van elke netwerk- of Dienstaanbieder die VisionTel geboden acht. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, machtigt de Klant VisionTel tot het aan een Dienstaanbieder verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen, aanstellingen en andere volmachten die VisionTel noodzakelijk acht om de Telefoondienst te leveren.
4.4 VisionTel garandeert niet dat de Telefoondienst continu of zonder storingen beschikbaar zal zijn. VisionTel zal zich naar redelijkheid inspannen de door Klant aan VisionTel schriftelijk of telefonisch gemelde storingen in de Telefoondienst en andere klachten binnen een redelijke termijn te onderzoeken en mogelijkerwijs te verhelpen.
4.5 De Klant is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruiken van deugdelijke en geschikte Apparatuur voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruik van de Telefoondienst. VisionTel is niet verantwoordelijk voor het verschaffen of onderhouden van, of het oplossen van storingen in, de Apparatuur van de Klant.
4.6  VisionTel kan, zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld, de levering van de Telefoondienst beŽindiging, wijzigen, onderbreken, opschorten of beperken:(a) ter waarborging van de veiligheid of de integriteit van het netwerk van VisionTel of van een Dienstaanbieder gedurende een noodsituatie;(b) indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden voldoet of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan wel redelijkerwijs door VisionTel kan worden aangenomen dat de Klant zal tekortschieten;(c) indien VisionTel de Klant niet, na zich daartoe in redelijkheid te hebben ingespannen, op het door de Klant opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken.
4.7 VisionTel zal zich naar redelijkheid inspannen de Klant voorafgaand, met inachtneming van een redelijk termijn, schriftelijk, telefonisch, of langs elektronische wijze in kennis te stellen van de beŽindiging, wijziging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de Telefoondienst ingevolge het bepaalde in artikel 
5. Het gebruik van de Telefoondienst
5.1 De Klant zal VisionTel voor het gebruik van de Telefoondienst de geldende tarieven en kosten betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
5.2 De Klant dient eventuele wachtwoorden of codes voor toegang tot de Telefoondienst vertrouwelijk te houden en zal Visiontel onmiddellijk in kennis te stellen indien hij of zij de toegangscode is kwijtgeraakt of indien het onbedoeld aan een derde bekend is geworden.
5.3 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle toegang tot, gebruik van de Telefoondienst via de door Klant aan VisionTel berichte aansluiting(en) of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant, tot het moment dat dit onbevoegd gebruik aan VisionTel de toegang tot de Telefoondienst via de aansluiting(en) van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant is geblokkeerd.
5.4 De Klant zal de Telefoondienst slechts gebruiken in overeenstemming net de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, en in overeenstemming met de door VisionTel gegeven redelijke aanwijzingen of instructies. De Klant zal de Telefoondienst voorts slechts gebruiken in overeenstemming met het toepasselijk recht en de wetten, codes, standaarden, regels, richtlijnen, bevelen en eisen uitgevaardigd door enige daartoe bevoegde autoriteit. De Klant zal elk onrechtmatig gebruik van de Telefoondienst of gebruik in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst op eerste vordering van VisionTel of enige bevoegde autoriteit staken en gestaakt houden.
6. Tarieven, kosten en betaling
6.1 VisionTel zal de Klant overeenkomstig het bepaalde in dit artikel voor het gebruik van de Telefoondienst de tarieven en de kosten in rekening brengen die gelden op het tijdstip dat de Telefoondienst door de Klant wordt gebruikt. VisionTel kan de aan de Telefoondienst verbonden tarieven en kosten ten alle tijden wijzigen. De geldende tarieven en kosten voor de Telefoondienst worden door VisionTel bekendgemaakt in advertenties, op de VisionTel website en zijn bij VisionTel op te vragen. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders is vermeld.
6.2 De Klant wordt door VisionTel in maandelijkse termijnen achteraf gefactureerd voor het gebruik van de Telefoondienst. VisionTel kan de frequentie van facturering ten allen tijden wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant.
6.3 De Klant zal facturen binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum voldoen (Vervaldatum), tenzij hij de factuur betwist overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.6. Indien de Klant niet binnen deze termijn betaalt, is hij vanaf de Vervaldatum automatisch in verzuim. Ingeval van dergelijk verzuim, behoudt VisionTel zich het recht voor de Klant een bedrag van NLG 25,= aan administratiekosten in rekening te brengen en kan VisionTel voorts het verschuldigde bedrag vermeerderen met de wettelijke rente voor iedere dag dat de Klant na de Vervaldatum in gebreke blijft de betreffende factuur te voldoen.Indien ter verkrijging van voldoening van een door de Klant verschuldigd bedrag een incassoprocedure of gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.
6.4 Indien een factuur naar het oordeel van de Klant onjuist of onvolledig is, zal de Klant VisionTel daarvan vůůr de Vervaldatum in kennis stellen, met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Klant onjuist zou zijn. De Klant blijft gehouden het onbetwiste deel van een factuur overeenkomstig art.6.5 te voldoen. De Klant gaat ermee akkoord dat behoudens tegenbewijs, de administratie van VisionTel als doorslaggevend bewijs geldt voor het gebruik door de Klant van de Telefoondienst en door de Klant verschuldigde bedragen.
6.5 De Klant kan facturen betalen door middel van automatische afschrijving van een rekening die de Klant aanhoudt bij een erkende financieele instelling of contant bij een van de medewerkers van VisionTel die daartoe bevoegd is. 
7. Kredietlimiet en zekerheid
7.1 VisionTel kan naar eigen inzicht en op elk tijdstip een kredietlimiet op de rekening van de Klant toepassen en/of betaling van een borgsom of tussentijdse betaling eisen. VisionTel kan ten allen tijde de borgsom van de Klant aanwenden voor het vergoeden van kosten, verliezen of aansprakelijkheid die gemaakt of opgelopen zijn omdat de Klant zich niet aan deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomst heeft gehouden of omdat de Klant enig aan VisionTel verschuldigd bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan.
7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de Klant is overeengekomen, zal VisionTel een Kredietlimiet van NLG 5000,- per maand hanteren. Indien de Klant meent meer gebruik van de Telefoondiensten te zullen maken dan de voornoemd kredietlimiet toestaat, kan de Klant tegen vooruitbetaling van een door VisionTel te bepalen bedrag een ruimer kredietlimiet met VisionTel overeenkomen.
8. Persoonlijke Informatie
8.1 Persoonlijke informatie zoals bedoeld in dit artikel 8 omvat onder meer:
(a) persoonsgegevens van de Klant, zoals naam, adres, telefoonnummers, KvK nummer, geboortedatum, paspoortnummer en het nummer van enig ander legitimatiebewijs.(b) details en status van alle rekeningen van de Klant bij VisionTel of bij de aan VisionTel gelieerde rechtspersonen.
9. Aansprakelijkheid
9.1 VisionTel(waaronder voor de toepassing van dit artikel 9 tevens wordt begrepen de werknemers en vertegenwoordigers van VisionTel) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe onder meer wordt gerekend: (!) niet-beschikbaarheid, vertraging, in de levering of storingen van, alsmede gebreken in netwerken, informatie, producten en diensten van derden (inclusief Dienstaanbieders),(!!) stakingen of arbeidsonrust, en (!!!) door de wetgever, de overheid, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) of enig ander daartoe bevoegde autoriteit genomen regels, aanwijzingen of bevelen.
9.2 VisionTel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet.
9.3 Met geen enkel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt beoogd de aansprakelijkheid van VisionTel voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of grove nalatigheid van VisionTel uit te sluiten of te beperken.
10. Vrijwaring
10.1 De Klant vrijwaart VisionTel voor, en zal VisionTel alle schade en kosten(inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit, aanspraken van derden jegens VisionTel, welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met (!) het gebruik van de Telefoondienst door de Klant of door derden via de aansluiting van de Klant, welk
gebruik in strijd is met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, of(!!) het door de Klant op enigerlei andere wijze toerekenbaar niet nakomen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst.
11. Overdracht
11.1 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VisionTel de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of onder de Overeenkomst aan een derde te dragen.
12. Duur en beŽindiging
12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door VisionTel of de Klant slechts tussentijds worden beŽindigd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 12.
12.2 Onverminderd het recht van VisionTel om de Overeenkomst overeenkomstig in artikel 4.6 en 4.7 te beŽindigen, kan VisionTel de Overeenkomst beŽindigen, zonder daarvoor op enigerlei aansprakelijkheid op te kunnen lopen, na kennisgeving aan de Klant en met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen indien VisionTel de levering van de Telefoondienst algeheel staakt.
12.3 De Klant kan de Overeenkomst ten allen tijde beŽindigen na voorafgaande kennisgeving aan VisionTel en door het gebruik van de Telefoondienst te staken en gestaakt te houden.
12.4 De beŽindiging van de overeenkomst laat onverlet de aansprakelijkheid van de Klant voor de door de Klant onder de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nog aan VisionTel verschuldigde bedragen.
14. Toepasselijk recht en jurisdictie
14.1  Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en zullen worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht.
14.2 Mochten er geschillen ontstaan tussen VisionTel en de Klant, ter zake deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Telefoondienst kan dit ter beoordeling voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van VisionTel en van de Klant om binnen een maand nadat een beroep op dit artikel is gedaan, het geschil te brengen voor de volgens het toepasselijk recht bevoegde rechter.
15. Gehele overeenkomst
15.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst vormen, met het inachtneming van het bepaalde in artikel 2, de volledige overeenkomst tussen de Klant en VisionTel met betrekking tot de levering van de Telefoondienst en komen, voor zover dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan, in de plaats van alle andere verklaringen, toezeggingen of voorwaarden van VisionTel ter zake de levering van de Telefoondienst.
16. Kennisgeving en contact
16.1 Enige onder deze Algemene Voorwaarden vereiste of mogelijke kennisgeving dient, tenzij anders vermeld, schriftelijk en per post te geschieden.
Contactgegevens VisionTel:†
 Postadres: Netunusplein 81
3814 BP Amersfoort
Klantenservice: +31(0) 33 470 14 31 e-mail : info@visiontel.nl     Terug